Born to Be

Born to Be

 In gesprek met Geboortezorgprofessionals

 

“Wat valt je het meeste op in de gesprekken die je na een bevalling voert” vraag ik een gynaecoloog. “En wat zou je daarin het liefste ánders zien?”

“Ontevreden kraamvrouwen” vertelt hij. Ze zijn teleurgesteld in de bevalling, het is niet gegaan zoals ze gehoopt hadden en ze worstelen nog met klachten.” Een eerlijk antwoord. Maar het valt hem zwaar. “Positieve Postpartum Gezondheid is een hot topic”, zegt hij. “We worstelen met deze vrouwen en hun partners. Te vaak ontstaat een postpartum depressie, relatiecrisis of zijn er (onverklaarbare) fysieke klachten bij de moeder of baby. Er is een gat tussen de verwachtingen van zwangeren over de bevalling en de ervaringen die zij vervolgens opdoen in het ziekenhuis. Soms waren de verwachtingen niet realistisch. Vaker is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen waarom het ánders liep dan gehoopt. Dat is moeilijk uit te leggen.”

Ik stel de vraag opnieuw, maar dan aan een kinderarts neonatoloog. “We zien teveel pasgeborenen die een opname nodig hebben ten gevolge van een probleem met de voeding en of ‘huilbaby’s’. Waar we vaak tegenaan lopen is dat er een dieper probleem speelt op het niveau van hechting. Deze gezinnen krijgen uitgebreide ondersteuning, zowel in het ziekenhuis als thuis. Soms was er al sprake van opname direct na de geboorte door vroeggeboorte of te laag geboortegewicht. Dit is een kwetsbare groep ouders met hoger percentage kindermishandeling en een hoger scheidingspercentage. Ze komen regelmatig met hun kind terug in het ziekenhuis.”

We spreken elkaar in de praktijk. De jonge vrouw tegenover me is zwanger van haar tweede kind. Heel graag wil ze dit keer thuis bevallen, de eerste keer was een nachtmerrie vertelt ze, met tranen in haar ogen. Interventie op interventie leidde uiteindelijk tot een bevalling die meer dan 3 dagen duurde. „Nog steeds heb ik het gevoel dat ik niet écht contact heb met mijn dochter”, vertelt ze mij. Nadat een collega therapeut (craniosacraal therapie) mijn cliënte heeft geholpen bij het ontladen van alle spanning die in haar lijf nog aanwezig was van de eerste zwangerschap en bevalling, verandert wonderlijk genoeg ook de band met haar oudste dochter. Vervolgens werken we samen aan ontspanning en het opbouwen van vitaliteit en zelfvertrouwen. Tot ieders vreugde volgt een badbevalling thuis, onder begeleiding van de verloskundige.
Ik spreek daarna een stralende, krachtige moeder die zichzelf heeft terug gevonden.

Een blakende verloskundige staat voor me. We zijn zo trots vertelt ze mij. In korte tijd is het gelukt om het percentage  verwijzingen naar de 2e lijn terug te brengen. Ze ziet steeds meer thuisbevallingen en bevallingen in de polikliniek. Wat bracht de ommekeer, vraag ik haar? "Het moment dat ik besefte dat ik mijn eigen angsten onder ogen moest zien, ging werken aan mijn zelfvertrouwen en mijn team hierin meenam" is haar antwoord. "Mijn eigen gezondheid, ook mentaal emotioneel, staat nu voorop. En dat werkt door in het contact met mijn cliënten. Ik kan hun nu beter coachen."

In november 2016 was er wereldwijd een actie van Human Rights in Childbirth onder de noemer #breakthesilence. Ook in Nederland werden onder de #genoeggezwegen op Sociale Media ervaringen in de geboortezorg gedeeld. In korte tijd stuurden meer dan 600 vrouwen een foto van een handgeschreven negatieve geboorte ervaring naar Stichting Geboortebeweging. Ook de oproep van Martine Hollander in Juni 2016 om negatieve geboorte ervaringen te delen zette veel vrouwen aan tot actie; 2200 inzendingen voor haar enquete in een paar weken tijd. Teveel vrouwen blijken niet alleen ontevreden over het verloop van de bevalling, maar hebben een negatieve herinnering aan de bevalling.

Kan het zijn dat de hechtingsproblemen bij babies en de daarbij horende klachten waar kinderartsen tegenaanlopen samenhangen met de groeiende groep vrouwen die ontevreden terugblikt op de zwangerschap en bevalling? Waarom lukt het in sommige gevallen wél om in de eerste lijn te bevallen, maar wordt  in een andere, soortgelijke situatie uitgeweken naar de 2e lijn?

„Born to Be..” - Waartoe worden wij geboren?
Dat klinkt als een diepzinnige vraag. Iets voor een Queste. Maar is het werkelijk zo ‚diep’? Of juist een simpele, lichtvoetige, relativerende noot in de heftige discussies die momenteel gaande zijn in de geboortezorg? Door uit te zoomen en ons opnieuw af te vragen waar we het ‚allemaal voor doen’ komt er ruimte voor nieuwe inzichten.

Daarom het thema voor het driedaagse Geboortenis Event rondom het Symposium Praktijkgerichte Integrale Geboortezorg van dit jaar: Born to Be

22 tot 24 juni: 2 Masterclasses en een symposium in het teken van positieve postpartum gezondheid.

Zijn we ‚Born to Be Alive’ ? - moeten we ons als zorgverlener richten op het leveren van omstandigheden en begeleiding die een veilige geboorte met maximale overlevingskansen biedt? Staat ‚overléven’ centraal in onze werkwijze, of ‚kwaliteit van leven’?

Zijn we ‚Born to Be Human’ ?- dienen wij de ‚menselijke maat en fysiologie’ te betrekken bij elke keuze die we maken in de inrichting en begeleiding van de geboortes waar wij bij aanwezig zijn? Of maken wij de menselijke fysiologie ondergeschikt aan tijdschema’s, protocollen of onze eigen angsten ?

Zijn  kinderen ‚Born to Be Wild’ ?- Hebben bepaalde invloeden tijdens de zwangerschap, bevalling en postpartum periode effect op de mentaal/emotionele ontwikkeling van kinderen? Wat vertelt de huidige epidemie aan gedragsproblemen zoals ADHD ons dan over onze geboortecultuur?

En wat te doen met de grote groep ‚Born to Be Blue’ ?- Als de moeder lijdt onder postnatale depressie, en de invloeden van haar stemmingswisselingen op de relatie met haar partner en kind(eren) nog jaren later hun sporen nalaten, hoe beïnvloedt dat dan de postpartum gezondheid van haar kinderen? Hoe kunnen wij deze postpartum depressies beter voorkómen?

Op 23 juni buigen wij ons in Zutphen met bijzondere sprekers over deze vragen.

De onderzoeksgroep van Claire Stramrood bracht in kaart hoe Post Traumatische Stress het postpartum leven van teveel vrouwen beheerst. Dr. Mariëlle van Pampus deelt hun inzichten en bevindingen en schetst voor ons een harde realiteit. Dit is de situatie waar we mee worstelen en als samenleving èn geboortezorg professionals mee moeten dealen. Samen gaan we deze dag op zoek naar antwoorden op dit probleem waar ieder van ons, op zijn of haar gebied, op significante wijze impact kan hebben.

Dr. Michel Odent is ‚L’Eminence grise’ van de Gynaecologie.
Als sinds de 70-er jaren een veel gevraagd spreker, onderzoeker, en voorvechter van een ‚humane benadering’ van de fysiologie van geboorte. Hij deelt met ons zijn inzichten gebaseerd op 60 jaar ervaring als gynaecoloog, onderzoeker en schrijver. Zijn stelling: Wij worden als Mens geboren. De menselijke fysiologie biedt ons daarom een leidraad voor het faciliteren van positieve postpartum gezondheid.

*Op 24 juni, op de dag na het symposium, is er in een masterclass met Dr. Michel Odent gelegenheid om nog dieper uit te wisselen over de menselijke geboorte.

Marjan de Jong werd door Robin Lim opgeleid tot postpartum ondersteuner.
Zij deelt haar rijke kennis in oude Ayurvedische en nieuwetijdse vormen van zorg die in de postpartum periode voedend en ondersteunend werken. U krijgt praktische voorbeelden aangereikt die toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

Debra Pascali-Bonaro schudde vrouwen over de hele wereld wakker met haar film ‚Orgasmic Birth’. Zij zorgde voor een verschuiving in het denken over bevallen die vrouwen deed beseffen dat een geboorte een vreugdevolle en plezierige ervaring kan zijn. Haar cursus ‚From Pain to Power with Pleasure’ is door duizenden vrouwen gevolgd. Debra  traint vroedvrouwen en doula’s in haar zienswijze en is wereldwijd een veel gevraagd spreker en trainer op congressen en symposia. In haar interactieve lezing en training neemt zij ons mee in de fysiologie van pijn èn plezier. Door de directe ervaring met haar kennis en inzichten wordt een nieuw licht geworpen op de mogelijkheden die ieder van ons heeft in de begeleiding van zwangeren en barenden, met als doel positieve postpartum gezondheid voor moeder, kind, gezin èn zorgverlener!
*Op 22 juni, de dag voor het symposium, kunt u een masterclass volgen met Debra
Pascali-Bonaro en Jennifer Walker waarin het thema van Pijn naar Pleasure nog uitgebreider aan bod zal komen.

De Deelnemers
Wij vragen u als deelnemer om voorafgaand aan dit symposium bij uzelf te rade te gaan. Hoe was mijn eigen postpartum ervaring? Wat gebeurde er in mijn leven in de eerste 3 dagen na mijn geboorte? En heeft deze ervaring mogelijk impact gehad op mijn verdere ontwikkeling als mens?
Welke rol spelen deze ervaringen in mijn keuze voor een vak in de geboortezorg?
Hoe staat het met mijn positieve gezondheid?

Levenswerk - Werken met nieuw leven.
Wij doen dit werk niet alleen voor onze cliënten. Wij doen dit werk vanuit een dieper verlangen dat in ieder van ons aanwezig is. Door hiermee opnieuw contact te maken weten we weer wáár wij ons voor willen inzetten en wellicht zelfs waar wij voor geboren zijn.

Dit inzicht is een belangrijke voorwaarde voor onze persoonlijke positieve gezondheid die aan de basis staat van alles wat we doen. In een tijd waarin steeds meer artsen, verloskundigen, verpleegkundigen en zorgverleners thuis komen te zitten met een burn-out is het geen overbodige luxe om hier bij stil te staan.

Wellicht een ongewone benadering in een symposium. Misschien bent u het niet gewend om zulke persoonlijke vragen aangereikt te krijgen tijdens een ‚studiedag’. En toch deze uitnodiging. Want uw gezondheid is van groot belang bij het faciliteren van positieve gezondheid in uw cliënten.

Gedurende het symposium zullen wij door in - en uit te zoomen op de vraag ‚Born to Be…? samen komen tot aanbevelingen voor de geboortezorg vanuit integraal perspectief die leiden tot een optimale positieve postpartum gezondheid voor moeder, kind, gezin èn zorgverlener. In de plenaire sessie aan het eind van de dag is er gelegenheid om eigen kennis en ervaringen met de groep te delen.

Wees welkom, laat u inspireren en deel uw expertise en ervaring met anderen.
Samen weten we meer. Samen maken we het verschil.

 

Een tevreden Baby en tevreden Ouders - Dat willen we allemaal!

 

Lees meer over het Symposium en de Masterclasses op 22,23 en 24 juni

Direct aanmelden kan ook!

Accreditatie voor het Symposium en de Masterclasses is verleend door:

KNOV, NVOG, KCKZ, V&VN, NVK, NBvD

No Comments Yet.

Leave a comment

error: Content is protected !!