Missie

Duurzame Gezonde Samenleving

Wij wensen dat alle baby’s gezond ter wereld komen. Elke gezond geboren baby die als ‘hormonale indruk’ liefde, rust en veiligheid heeft meegekregen draagt bij aan een duurzaam gezonde samenleving. De Geboortenis wil een mooiere wereld creëren, één baby tegelijk.

Dit doet zij door:

 • Het bieden van een integraal aanbod aan (a.s.) ouders door deskundige en empathische zorgverleners die werken vanuit eenzelfde visie.
 • De ontwikkeling van een duurzaam gezondheidscentrum met privé geboortesuites, waar aanstaande ouders kunnen bevallen en kramen.
 • De organisatie van Café Ouders en Co in samenwerking met Naviva waar (a.s.) ouders elkaar kunnen ontmoeten.
 • Het geven van bijscholing voor geboortezorgverleners vanuit een Integraal Perspectief op gezondheid.
 • De organisatie van het Geboorteplatform voor geboortezorgverleners voor kennisdeling, inspiratie en ontwikkeling van gezamenlijke projecten.
 • Het blog met een up-to-date overzicht van onderwerpen rondom kinderwens, zwangerschap, bevalling en ouderschap ter inspiratie en educatie van (a.s.) ouders en hun zorgverleners.

Aansluiting bij beleid minister VWS

In 2010 heeft de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte in opdracht van minister Klink haar advies uitgebracht aan de minister van VWS aangaande meer ‘zorg-op-maat’ met een nadrukkelijke focus op preventie. De Geboortenis sluit met haar visie en missie aan bij het door de Stuurgroep geformuleerde advies.

 

Doelstellingen en het  Actuele beleidsplan 2022

Stichting de Geboortenis heeft als doel:

 • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van integrale zorg rond kinderwens, zwangerschap, bevalling en ouderschap door middel van onder andere (wetenschappelijk) onderzoek, het aanleggen van een up-to-date bibliotheek van (inter-)nationale literatuur en het organiseren van lezingen en workshops door nationale en internationale sprekers.
 • Het organiseren van cursussen/trainingen aan individuen, groepen en zorgverleners.
 • Het helpen realiseren en mogelijk exploiteren van een duurzaam gebouwd geboortehuis, alsmede het verwerven van onroerend goed.
 • En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 • De stichting beoogt het algemeen nut.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.

  Bestuurssamenstelling

   

  Rob Mutsaers, voorzitter

  Kathy Herschderfer, penningmeester

  Christine Derksen, secretaris

  Nienke Stoop, Algemeen Bestuurslid

   


  Beloningsbeleid

  De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


  Beleidsplan

  Beleidsplan 2019


  Hoofddoelen in 2022

  De website wordt vormgegeven, platformleden krijgen op deze nieuwe site meer zichtbaarheid en er ontstaat de mogelijkheid eigen trainingen aan te bieden via een online academie.
  2 Maandelijks plannen we avonden waarvoor onze doelgroep zich kan inschrijven om aanwezig te zijn. Deze avonden zijn bedoelt om informatie te verstrekken en onderling ervaringen uit te wisselen.

  Gedurende het jaar zullen events en bijscholingen gericht op kennisontwikkeling bij de zorgprofessionals worden georganiseerd. Een actueel overzicht van events en lezingen zijn te vinden in de agenda.(link)

  Een eerste start zal gemaakt worden voor wetenschappelijk onderzoek middels het analyseren van de uitkomsten van de vragenlijst Vitaal Zwanger en de aanvang van het validatie traject binnen de ontwikkeling van deze vragenlijst. Door de vragenlijst bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen verwachten wij meer inzicht te verwerven over de stand van de gezondheid onder Nederlandse zwangeren, te beginnen met de populatie in de Gemeente Doesburg.

  Uitgezocht gaat worden of er mogelijkheid is tot het verkrijgen van financiële ondersteuning vanuit fondsen.

  Door deelname aan het Cleantech Start-up Accelerator Programma wil Stichting de Geboortenis meer aandacht krijgen voor haar plan tot de realisatie van een ecologisch en zelfvoorzienend Geboortethuis in Zutphen. Alsmede interesse wekken bij potentiële   investeerders voor deelname aan de realisatie van dit initiatief ter bevordering van de volksgezondheid in de eerste 1000 levensdagen. In 2019 zal in samenwerking met ontwikkelingspartners een haalbaarheidsstudie plaatsvinden naar de mogelijkheid om het integrale gezondheidscentrum te bouwen en exploiteren.

  In 2020, zal er weer een (inter)nationaal symposium worden georganiseerd.
  Hiervoor zullen in 2019 de voorbereidingen worden gestart.


  ANBI

  Stichting De Geboortenis heeft een ANBI-status. Hierdoor zijn donaties en giften aan onze stichting als aftrekpost in je belastingopgave mogelijk. Stichting De Geboortenis draait voor 100% op vrijwilligers en is niet afhankelijk van subsidies.
  Door middel van ondernemend denken, waarbij we onder andere inzetten op de organisatie van bijeenkomsten, workshops, lezingen en symposia, proberen wij onze financiën gezond te houden. Je donatie helpt ons om onze doelen te verwezenlijken.

  NL26TRIO0254830986  t.n.v.  Stichting de Geboortenis

  RSIN 851774313

  KVK-nummer: 55584136

Informatie
Neem voor meer informatie contact met ons op!